SsangYong – Instagram karácsonyi nyereményjáték


SsangYong – Instagram karácsonyi nyereményjáték szabályzat

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik WAE Kft.  (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság utca 117., cégjegyzékszám: 13-09-174957, nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Szervező) által szervezett SsangYong – Instagram karácsonyi nyereményjáték (a továbbiakban: Játék), amely a Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.) mint a nyereményjáték lebonyolítója (a továbbiakban: Lebonyolító) által üzemeltetett online felületen, azaz SsangYong Magyarország Instagram oldalán, a https://www.instagram.com/ssangyong_magyarorszag/ hivatkozáson  (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el. A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: ·        a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói; ·        egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói. A Játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a nyertesek kiválasztását megelőzően bármikor visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, továbbá tudomásul veszi, hogy Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal a Játékos által feltöltött tartalmakat, és/vagy a Játékos által megadott adatokat illetően, ideértve azt is, ha a Játékos hiányosan, hibásan adja meg személyes adatait és ebből az okból a nyeremény átadásával Szervező és/vagy Lebonyolító késedelembe esne, vagy a kézbesítés/szállítás meghiúsulna és/vagy Játékosnak kára keletkezne..

2. A Játék leírása

A Játékban a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsolja ki azok között, akik a Játék időtartama alatt a Játékfelületen elhelyezett Instagram poszttal kapcsolatban végrehajtják az alábbi aktivitást: A Játékosoknak kommentben kell megírniuk a helyes választ a poszt szöveg alapján. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A nyertes kiválasztásában kizárólag a Játék időszaka alatt elküldött kommentek vesznek részt.    Szervező továbbá fenntartja a jogát, hogy amennyiben a Játék során csalás vagy más jogellenes magatartás gyanúja merülne fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve a Szervező és/vagy Lebonyolító egyoldalú döntése alapján (amelyet indokolni nem köteles) felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoznak.

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. december 20. és 2022. december 22. között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától (12.20.), a Játék utolsó napjáig (12.22.) 23.59-ig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a nyertesek kiválasztásának folyamatában nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a sorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik, velük szemben az 1. pontban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. A Játékban azok vehetnek részt, akik a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Instagram profil adataik kezeléséhez a kért aktivitás kezelésével, mint ráutaló magatartással hozzájárulnak, b) a 2. pontban megjelölt aktivitást a Játékfelületen valós azonosító adatokat tartalmazó Instagram profiljukkal belépve elvégezték, c) a Játékban való nyerteskénti kiválasztásuk esetén a Lebonyolító felhívására az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek, valamint nevük és a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti településük megnevezésének nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak, d) az a)-c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat folyamatosan fenntartják a Játék időtartama, az elbírálás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

5. Nyeremény

A jelen Szabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Szervező 3 nyertest sorsol ki, akik a Játék nyereményeként a Szervező által felajánlott következő termékeket kaphatják:

-  3 db SsangYong termékekből összeállított ajándékcsomag 

A teljes játék ideje alatt összesen 3 (fő) nyertes kerül kihirdetésre, akikkel egyidejűleg 3 darab pótnyertes kerül kihirdetésre. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható, másra nem cserélhető. A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a Játék során alkalmazandó rendelkezésekre tekintettel a juttatás utáni személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül azzal, hogy a juttatás kapcsán további adóteher nem merül fel.   A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményt a Játékban nem sorsol ki.

6. A nyertesek kiválasztása 

A Szervező a Játék nyerteseit véletlenszerű sorsolás útján választja ki azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt, az eredeti Instagram nyereményjáték poszt alatt helyesen kommentelnek.  A Lebonyolító a teljes játék ideje alatt összesen 3 (fő) nyertest hirdet ki. A kiválasztás alkalmával Lebonyolító a nyereményekhez 3 fő (mindhárom nyeremény tekintetében 1-1-1 fő) pótnyertest is kihirdet. Amennyiben a nyertesek valamelyike a nyereményre nem jogosult, a nyeremény jelen Szabályzat szerinti feltételeinek nem felel meg, az átvételhez szükséges adatokat a Szervező vagy a lebonyolító által megadott határidőben nem biztosítja, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a pótnyertesek egyike sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad. A nyertesként már kiválasztott Játékosok az elbírálás további részében nyertesként nem választhatók ki újra.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Lebonyolító a Játékra történő jelentkezéskor használt Instagram profilra küldött üzenetben értesíti, a nyertesek kiválasztásának napján. A Lebonyolító a nyertesek nevét adatvédelmi okokból nem teszi közzé nyilvánosan.   A nyereményt a kapcsolatfelvételt követő adategyeztetés során megadott személyes adatokkal veheti át a nyertesek a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval előzetesen egyeztetett helyszínen.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt (akár elektronikus úton történő) felszólítása ellenére sem tesznek eleget és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli. A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a nyertesek kiválasztását követő 3 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

9. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, azokért szavatosságot nem vállal, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a nyertesek kiválasztásával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú, előzetes értesítés nélküli megváltoztatására vagy visszavonására, a Játék indokolás nélküli törlésére. Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Játékos a Játékban történő részvételével kijelenti, hogy a jelen Szabályzat, illetve annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a Játékban való részvételéhez. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a nyertesek kiválasztását követő 30 napig elérhető a Szervező hivatalos weboldalán. https://www.ssangyong.hu/hirek Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon privát üzenetet a márka hivatalos Instagram  oldalára! Kérjük, hogy az üzenetben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2022. december 20.  

Adatvédelmi tájékoztató a SsangYong – Instagram karácsonyi nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról.  

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a WAE Kft.  által a SsangYong – Instagram karácsonyi nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

A Játék során személyes adatai közül a) kapcsolattartási adatként nyertessége esetén az Ön nevét, illetve e-mail címét, valamint b) a Játékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként az Ön Instagram azonosítóját (Instagram ID), valamint a nyereményjáték során feltett kérdésre adott válaszokat, személyes adatokat kezeljük. Az adatkezelés célja az a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében a Játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a Játékban való részvétel, a nyertesek kiválasztásának folyamata, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvételének lehetővé tétele. Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a Játék nyertese lesz, az Ön neve, a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.  törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az Ön – a Lebonyolító által üzemeltetett Játékfelületen történt regisztrációval, illetve a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatok feltöltésével kifejezett – hozzájárulása, valamint a Szervező azon jogos érdeke, hogy a Játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse. Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a WAE Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság utca 117., cégjegyzékszám: 13-09-174957, nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága). Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi a Játékot lebonyolító Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.) amely a Játékfelületeket üzemelteti és a Játékkal összefüggésben Önnel a kapcsolatot tartja. Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló, a Szervezőtől független adatkezelője a Facebook Inc. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304) is, amely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU–USA közötti „Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc.-nek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségen érheti el: https://www.facebook.com/privacy/explanation A nyertesek nevét a Szervező nem hozza nyilvánosságra. A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. A Szervező a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó útján az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett Játékfelületen kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A személyes adatokat a Szervező az Ön által történt feltöltésüktől a) általában a nyertesek kiválasztását követő harmadik nap végéig, b) a nyertesek esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli, míg c) abban az esetben, ha a Szervező az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli. d) az adatkezelés jogalapjának egyéb okból való megszűnéséig (pl. hozzájárulás visszavonása)

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a nyertesek kiválasztásáig bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait a játékból való egyidejű kizárása mellett töröljük. Hozzájárulását a nyertesek kiválasztását követően, de a nyeremény átvétele előtt is visszavonhatja: az adatokat ebben az esetben is töröljük, ugyanakkor ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott. A nyertesek vonatkozásában az adatkezelés nem a hozzájárulás, hanem jogszabály kötelező rendelkezése alapján történik. Végül hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait a Szervező abban az esetben, ha Szervező az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít, illetve abban az esetben, ha az adatkezelés jogalapja nem hozzájárulás. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről a Szervező Önt értesíti, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez a Szervezőnek azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info@wae.hu emailcímen a Játékfelületen megadott emailcíméről küldött e-mailben vagy a Játékfelületen a regisztrációnál használt Instagram profilról küldött üzenetben jelentse be. Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.